Bankers Bedrijfswagens

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Handelsmaatschappij John Bankers BV gevestigd te Echt gedeponeerd bij de kamer van Koophandel en Fabrieken te Roermond onder dossiernummer 12044924.

 

Artikel 1 Algemeen.

Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan met betrekking tot de koop, taxatie, reparatie en onderhoud van vrachtwagens, bedrijfswagen, personenauto’s, motorfietsen, boten, opleggers en aanhangwagens, onderdelen en toebehoren daarvoor, door Handelsmaatschappij John Bankers BV, hierna “dealer” gedaan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “koper en/of opdrachtgever”.

 

De voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van eventuele door koper en/of opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden en/of bepalingen zijn slechts van toepassing voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Aan eventuele schriftelijk overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de koper en/of opdrachtgever geen rechten geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

 

Indien op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, of deel daarvan, geen beroep kan worden gedaan of deze ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen, of het overige, onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de ongeldig of nietige bepaling.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.

Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, internet, catalogi alsmede andere door de dealer verstrekte gegevens binden haar niet.

 

Een overeenkomst of wijziging daarvan komt tussen de dealer en koper en/of opdrachtgever slechts tot stand, indien koper en/of opdrachtgever de door de dealer op diens orderformulier bevestigde order door retournering van het ondertekende orderformulier binnen 7 dagen na dagtekening van het order formulier heeft aanvaard of doordat koper en/of opdrachtgever een aanbieding van de dealer schriftelijk heeft aanvaard, dan wel de dealer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

 

Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen door werknemers van de dealer, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten, binden de dealer niet, dan nadat en voor zover zij door de dealer schriftelijk zijn bevestigd.

 

Alle overeenkomsten, wijzigingen er onder begrepen, worden bovendien aangegaan onder de opschortende voorwaarden van goedkeuring door de directie van de dealer. De overeenkomst wordt, met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, geacht te zijn aangegaan binnen 5 werkdagen na bevestiging door de dealer van de order, indien de directie binnen die periode niet heeft laten blijken de order niet te accepteren.

 

Artikel 3 Prijzen.

Indien niet uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de opgegeven prijzen voor levering af vestiging van de dealer.

 

Montage-, service- en transportkosten e.d. zijn niet in de opgegeven prijzen begrepen.

Indien na het aanbod en/of de totstandkoming van enige overeenkomst een prijsverhoging intreedt (bijvoorbeeld door verhoging van belastingen, invoerrechten, accijnzen, heffingen, wisselkoersen, lonen, en/of importeursprijzen e.d.) is de dealer gerechtigd de in het aanbod vermelde en/of overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, Koper en/of opdrachtgever heeft het recht om, indien deze prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, de koop te annuleren evenwel zonder het recht op schadevergoeding.

 

Indien koper en/of opdrachtgever gebruik maakt van zijn recht de koop te annuleren dient hij aan de dealer een vergoeding te betalen van de gemaakte kosten, dien zijn vastgesteld op 1% van de catalogusprijs. De koper en/of opdrachtgever is te allen tijde aan de prijsverhogingen gebonden.

Opgegeven prijzen zijn altijd exclusief het geldende BTW-tarief, tenzij anders vemeldt.

 

Artikel 4 Aanpassingen, deelleveringen.

De dealer behoudt zich het recht voor andere dan bestelde zaken te leveren mits deze dezelfde normale gebruikseigenschappen bezitten als de oorspronkelijke bestelde zaken, alsmede de bijzondere gebruikseigenschappen indien en voor zover overeengekomen. Koper en/of opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding. Koper en/of opdrachtgever heeft evenmin het recht om verplichtingen jegens de dealer op te schorten.

 

De dealer is gerechtigd zonder voorkennis of medeweten van koper en/of opdrachtgever technisch noodzakelijke wijzigingen aan te laten brengen in de verkochte zaken, hun uitrusting en/of onderdelen zonder dat koper en/of opdrachtgever enigerlei recht hierop kan doen gelden.

 

De dealer heeft het recht bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren.

 

Artikel 5 Inruil.

Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing, indien de verkoop van vrachtwagens, bedrijfswagens, personenauto’s, motorfietsen, boten, opleggers en aanhangwagens geschiedt onder gelijktijdige inruil van vrachtwagens, bedrijfswagens, personenauto’s, motorfietsen, boten, opleggers en aanhangwagens. De zogenaamde inruil transacties worden aangemerkt als koopovereenkomsten, waarbij een gedeelte van de prijs in natura wordt voldaan.

 

Bij iedere inruiltransactie vindt door de dealer een taxatie van de in te ruilen van vrachtwagen, bedrijfswagen, personenauto, motorfiets, boot, oplegger of aanhangwagen plaats, aan de hand waarvan de inruilprijs door de dealer wordt bepaald.

De dealer is niet langer dan 14 dagen na de dag der taxatie aan de taxatie gebonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

De in te ruilen vrachtwagen, bedrijfswagen, personenauto, motorfiets, boot, oplegger of aanhangwagen wordt pas eigendom van de dealer, zodra de feitelijke levering daarvan aan haar heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te ruilen vrachtwagen, bedrijfswagen, personenauto, motorfiets, boot, oplegger of aanhangwagen voor rekening en risico van de koper en/of opdrachtgever en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kenteken- en/of registratiebewijs. De koper en/of opdrachtgever staat in voor informatie die hij geeft over het schadeverloop en de kilometerhistorie van de in te ruilen vrachtwagen, bedrijfswagen, personenauto, motorfiets, boot, oplegger of aanhangwagen.

 

Bij de feitelijke levering van de in te ruilen vrachtwagen, bedrijfswagen, personenauto, motorfiets, boot, oplegger of aanhangwagen dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van de taxatie.

 

Artikel 6 Reparatie- en leveringstermijn.

Opgegeven reparatie- en/of leveringstermijnen zijn bij benadering vastgesteld. Overschrijding van de opgegeven reparatie- en/of leveringstermijnen kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding, indien schriftelijk overeengekomen. De dealer is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens de overschrijding van de opgegeven reparatie- en/of leveringstermijnen, indien de koper en/of opdrachtgever de dealer per aangetekend schrijven in gebreke heeft geteld, waarin de koper en/of opdrachtgever de dealer een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk opgegeven reparatie- en/of leveringstermijn, teneinde alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

 

Artikel 7 Levering en risico-overgang

Levering geschiedt ter keuze van de dealer:

Door ter beschikkingstelling van het gekochte aan het adres van de dealer ten behoeve van koper en/of opdrachtgever;

Door aflevering van het verkochte aan het adres van koper en/of opdrachtgever;

Door ter beschikkingstelling van het gekochte aan een door koper en/of opdrachtgever opgegeven adres.

 

Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan het adres van de dealer ten behoeve van koper en/of opdrachtgever dient koper en/of opdrachtgever binnen 5 dagen na dagtekening van het bericht van de dealer aan koper en/of opdrachtgever dat het verkochte ter beschikking staat, het gekochte af te halen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Bij aflevering van het verkochte goed door de dealer aan het adres van koper en/of opdrachtgever c.q. het door koper en/of opdrachtgever opgegeven adres dient koper en/of opdrachtgever onmiddellijk af te nemen.

 

Indien koper en/of opdrachtgever het verkochte niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn afhaalt of het verkochte niet conform lid 3 van dit artikel afneemt, is dealer gerechtigd opslaggeld in rekening te brengen conform het bij de dealer c.q. ter plaatse geldend tarief, alsmede alle overige door de dealer gemaakte extra kosten, zoals vervoerskosten, bij koper en/of opdrachtgever in rekening te brengen. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan binnen de in lid 2 genoemde termijn is voor koper en/of opdrachtgever.

Indien uit de overeenkomst niet uitdrukkelijk anders blijkt, gaat het risico van het verkochte op de koper en/of opdrachtgever over op het moment waarop het verkochte het adres van de dealer verlaat.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud.

De dealer blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de koper en/of opdrachtgever de vorderingen van de dealer ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst. De dealer blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang de koper en/of opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet volledig heeft voldaan.

 

Zolang de zaak niet in eigendom op de koper en/of opdrachtgever is overgegaan, is de koper en/of opdrachtgever verplicht deze voor zijn rekening te verzekeren en te doen onderhouden. De koper en/of opdrachtgever is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of te leveren zaken te vervreemden, of te bezwaren, een pandrecht of een stil pandrecht te vestigen, of welke benaming dan ook aan een derde ter beschikking te stellen, tenzij dat geschiedt op initiatief en ten behoeve van de dealer.

 

Indien de dealer het nodig acht, zal naast het eigendomsvoorbehoud tevens een stil pandrecht onder voorbehoud worden gevestigd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, ter zake alle vorderingen welke de dealer op de koper en/of opdrachtgever heeft, een en ander onder de opschortende voorwaarde dat het voorbehouden eigendom op de koper en/of opdrachtgever overgaat. De koper en/of opdrachtgever verplicht zich zijn medewerking hieraan te verlenen.

 

De dealer zal tot generlei vrijwaring van koper en/of opdrachtgever voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaken gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper en/of opdrachtgever de dealer voor aanspraken, die derden op de dealer zouden mogen hebben, en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

 

Indien de koper en/of opdrachtgever in gebreke is, is de dealer gerechtigd de haar toebehorende zaken op kosten van de koper en/of opdrachtgever (zelf) te doen terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schade aan, vallende op, of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de koper en/of opdrachtgever bevonden, komen voor diens rekening en risico.

 

Artikel 9 Betaling.

Tenzij anders overeengekomen, dient betaling, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname of levering van de zaken contant zonder korting en/of verrekening plaats te vinden. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de dealer aangegeven bankrekening.

Indien de koper en/of opdrachtgever in verzuim is doordat hij zijn noodzakelijke medewerking aan de aflevering van de zaken niet verleent, wordt hem de factuur betreffende de zaken toegezonden, welke binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur betaald dient te worden.

 

De dealer is te allen tijde gerechtigd van de koper en/of opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.

 

Indien de koper en/of opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is hij zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rente verschuldigd van 2% boven de wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een gehele maand. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder inbegrepen buitengerechtelijke incassokosten en preprocessuele kosten, zijn voor rekening van de koper en/of opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten orden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75 Euro.

 

De dealer is steeds gerechtigd, alvorens haar verplichtingen na te komen, naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de koper en/of opdrachtgever, indien naar het oordeel van de dealer omstandigheden daartoe aanleiding geven. Weigering van de koper en/of opdrachtgever om de verlangde zekerheden te stellen, geeft de dealer het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, onkosten en winstderving.

Door de koper en/of opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente, vervolgens te afdoening van de kosten en tenslotte van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper en/of opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 10 Reparaties.

Aanbiedingen betreffende prijzen van reparaties zijn indicatief en niet bindend.

Indien na de uitvoering van de aan de dealer opgedragen reparaties, de opdrachtgever de betreffende, bedrijfsauto, personenauto, vrachtwagen, aanhangwagen of motorfiets niet binnen een week na kennisgeving heeft afgehaald, staat de, bedrijfsauto, personenauto, vrachtwagen, aanhangwagen of motorfiets voor rekening en risico van de opdrachtgever bij de dealer gestald. De dealer is gerechtigd stallingkosten in rekening te brengen, conform het voor de dealer geldende stallingtarief, indien: de zaak niet op het overeengekomen tijdstip wordt afgenomen; nadat de opdrachtgever ervan in kennis is gesteld op welk moment de reparatiewerkzaamheden zijn voltooid de betreffende zaak niet binnen 5 werkdagen na de reparatiewerkzaamheden is opgehaald.

 

Onverminderd het vorenstaande is de dealer steeds gerechtigd voor bezorging zorg te dragen op kosten en voor risico van de opdrachtgever.

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daar bij het verstrekken van de reparatieopdracht om heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen pas ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims zijn afgehandeld en de opdrachtgever bij het verstrekken van de reparatieopdracht daarom heeft verzocht. In alle gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de dealer, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

 

Indien de dealer een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de dealer wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere vrachtwagen, bedrijfswagen, personenauto, motorfiets, boot, oplegger of aanhangwagen met de dealer wordt overeengekomen.

 

Artikel 11 Garantie en claims.

De door de dealer geleverde vrachtwagens, bedrijfswagens, personenauto’s, motorfietsen, boten, opleggers of aanhangwagens, almede nieuwe onderdelen, worden gegarandeerd op motor en aandrijving voor 3 maanden ingaande vanaf de terbeschikkingstelling aan de koper en/of opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.

 

Mocht op het geleverde nog zogenaamde fabrieksgarantie van toepassing zijn dan zijn geldt deze conform het afgegeven garantiebewijs.

 

Elektrische delen zijn te allen tijde uitgesloten van de garantieregeling.

Ten aanzien van alle zaken welke door de dealer van derden worden betrokken, als mede ten aanzien van alle carrosseriebouwwerkzaamheden welke in opdracht van dealer door derden worden uitgevoerd, zal de dealer niet tot enige verderstrekkende garantie gehouden zijn dan die welke de dealer van de desbetreffende derde te dien aanzien heeft gekregen.

 

Op de los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.

Garantie op reparatie strekt zich uit tot 3 maanden na uitvoering van de werkzaamheden of reparatie, tot een maximum van 10.000 kilometer, te rekenen vanaf het tijdstip dat de vrachtwagen, bedrijfswagen, personenauto, motorfiets, boot, oplegger of aanhangwagen weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat uitsluitend het alsnog op juiste wijze uitvoeren van de niet of niet- deugdelijk uitgevoerde reparatie.

 

Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van de auto wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van de auto op dit onderdeel kracht (geen garantie op garantie)

 

Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

De aanspraken op garantie vervallen: indien de koper en/of opdrachtgever zijn verplichtingen en/of aanwijzingen van de dealer niet nakomt; indien de koper en/of opdrachtgever een koopovereenkomst met de dealer heeft gesloten waarop vermeldt staat dat deze “voetstoots” plaats vindt; indien de koper en/of opdrachtgever gedurende de garantietermijn technische veranderingen in onderdelen, werkzaamheden of uitrustingsstukken van het gekochte of gerepareerde heeft aangebracht of heeft doen aanbrengen door derden zonder voorkennis en toestemming van de dealer; indien de koper en/of opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de dealer daarvan in kennis heeft gesteld; indien de koper en/of opdrachtgever de zaak ondeskundig heeft gebruikt, als mede de waarschuwingssignalen negeert; indien de dealer niet in redelijkheid in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen.

Gebreken in de prestaties dienen binnen 8 dagen na reparatie en/of levering schriftelijk bij de dealer kenbaar te worden gemaakt, waarbij duidelijk moet worden aangegeven waaruit dit gebrek bestaat.

Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij de dealer te zijn ingediend.

 

De koper en/of opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en hij de dealer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

 

Artikel 12 Overmacht.

De dealer is niet gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen indien de dealer daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van de dealer noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

De dealer is in geval van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met koper buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, In geval van tijdelijke overmacht is de dealer gerechtigd de termijnen van de overeenkomst met koper te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt.

 

Artikel 13 Retentierecht.

De dealer is gerechtigd alle zaken en vorderingen van de koper en/of opdrachtgever die de dealer in haar macht heeft, voor rekening en risico van de koper en/of opdrachtgever onder zich te houden, totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen, alsmede alle andere vorderingen welke de dealer op de koper en/of opdrachtgever heeft, geheel zijn voldaan, tenzij er voldoende zekerheid ter voldoening van de vorderingen wordt gesteld en de voldoening daardoor niet wordt vertraagd.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid.

De dealer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, waaronder inbegrepen schade aan personen en/of zaken van derden, behalve in geval van grove schuld of opzet harerzijds.

 

De dealer is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar ondergeschikten of andere personen, die binnen haar risicosfeer vallen, waaronder begrepen (grove) schuld dier personen.

 

De koper en/of opdrachtgever vrijwaart de dealer tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze tijdens en/of na de levering te lijden of geleden schade.

 

Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde zaken en/of verrichte diensten en/of werkzaamheden.

Indien de dealer op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden in redelijkheid overgaat tot uitoefening van een opschorting recht of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan, dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is de dealer niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.

 

Artikel 15 Ontbinding.

Onverminderd zijn recht nakoming te vorderen is de dealer gerechtigd, indien de koper en/of opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren, de koopovereenkomst te ontbinden, waarbij de dealer het recht heeft aan koper en/of opdrachtgever 15% van de koopsom inclusief belastingen, exclusief eventuele inruil als schadevergoeding in rekening te brengen

 

De koper en/of opdrachtgever is geen annuleringskosten verschuldigd, indien de koper en/of opdrachtgever in geval van een verkoop op afstand de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden op grond van artikel 7:46d BW.

 

De dealer kan, naast de overige aan hem toekomende rechten, de koopovereenkomst met de koper te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens koper en/of opdrachtgever door middel van een schriftelijke mededeling aan de koper en/of opdrachtgever opschorten en/of ontbinden indien de koper en/of opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien koper en/of opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van de koper en/of opdrachtgever is aangevraagd, indien surseance van betaling is aangevraagd, namens koper en/of opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling wordt gedaan, dan wel deze ten aanzien van koper en/of opdrachtgever wordt uitgesproken of indien koper en/of opdrachtgever zijn bedrijf staakt en/of beslag onder koper en/of opdrachtgever wordt gelegd dat niet na 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.

 

Indien één der in lid 3 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, dan rust op koper en/of opdrachtgever de plicht ons daarvan onverwijld in kennis te stellen.

 

Artikel 16 Persoonsregistratie.

De persoon- en bedrijfsgegevens die de dealer van u verkrijgt worden opgenomen in het klantenbestand, dat de dealer van de klanten heeft. Indien u niet wenst dat uw persoonsgegevens door de dealer voor andere doeleinden, dan de doeleinden die dienstig zijn aan de uitvoering van de overeenkomst, worden gebruikt, dan dient u de dealer hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Aan de hand van bedoelde registratie kan de dealer u een optimale service geven, u tijdig voorzien van actuele auto-informatie en zijn garantieverplichtingen jegens u nakomen.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Behoudens geschillen met betrekking tot de fabrieksgarantie, waaromtrent in de garantievoorwaarden een aparte regeling geldt, zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een aanbieding en/of overeenkomst, waarop de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, of van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waarin wij onze statutaire vestigingsplaats hebben, indien het geschil behoort tot de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank, tenzij wij om ons moverende redenen er de voorkeur aan geven het geschil te doen berechten door de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Indien het geschil wordt beslecht door een andere dan de volgens de wet bevoegde rechter, heeft de koper en/of opdrachtgever, indien hij consument is, het recht om binnen een maand nadat wij ons schriftelijk op dit beding hebben beroepen, voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van het Weens koopverdrag “Convention on the International

Sale of Goods 1980”

Echt, 1-1-2008

×

Hallo!

Klik op de verkoper van uw keuze om een WhatsApp gesprek te beginnen. Of stuur een mail naar info@bankers.nl

× Ik wil graag meer informatie over een bedrijfswagen.